สพม.เชียงใหม่ ร่วมหารือดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเหนือ) นำทีมโดย ดร.วรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล และ ดร.นารี คูหาเรืองรอง และคณะ จำนวน 10 คน ชี้แจงการดำเนินโครงการระยะต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำทีมโดย นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาววรากรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ นำทีมโดยนายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ และคณะครู จำนวน 10 คน โดยหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการระยะต้นน้ำต่อไป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ศน.สุธาสินี ก้อนใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น