เครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ จ.แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมงาน “วันรำลึกบรรพชนปะโอ (ปอยแด่นซีลาโบ่ย ) “ ประ จำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ ณ มาตรคำ นายก อบต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  อบต. หมอกจำแป่ /เครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ จ.แม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการชุมชนชาติพันธุ์บ้านห้วยมะเขือส้ม ได้มีการกำหนดจัดงานปอยแด่น ซี ลา โบ่ย วันรำลึกบรรพชนปะโอ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ที่ชุมชนชาติพันธุ์ปะโอ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา รวมถึงให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันเป็นรากเหง้าของตนเอง และสามารถรักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของตนเองได้ ที่สำคัญเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวปะโอ มากยิ่งขึ้น

นายกันตพงศ์ จองนัน คณะกรรมการการจัดงาน ประธานกลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ จ.แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานวันรำลึกบรรพชนปะโอ ปอย แด่น ซี ลา โบ่ย และร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กในชุมชนปะโอบ้านห้วยมะเขือส้ม และเพื่อสมทุนค่าวัสดุการก่อสร้างกำแพงวัดบ้านห้วยมะเขือส้ม โดยภายในงาน มีการแสดงของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ม้ง ไทใหญ่ กะเหรี่ยงแดง และจีนยูนนาน ทั้งนี้เริ่มงานเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น