ผวจ. แพร่ เป็นประธานมอบบ้าน และถุงยังชีพครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่บ้านโตนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบบ้านและถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข” โดยมี นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอสูงเม่น กล่าวต้อนรับ และมีนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่


ได้จัดทำโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ ปี 2562 และครัวเรือนที่มีฐานะยากลำบากในพื้นที่ เช่น ผู้สูงอายุ ชรา พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในช่วงหน้าหนาว ก็คือเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขยายเวลาถึงเดือนมีนาคม 2564 รวม 6 เดือน ได้ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สนับสนุน และบรรเทาความเดือนร้อน ทั้งหมดใน 8 อำเภอ รวม 488 ครัวเรือน ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการมอบ “ถุงปันสุข” โดยมีเป้าหมาย จำนวน 12 ราย ซ่อมแซมบ้านและมอบให้ นายจรูญ สกุลภวดล เลขที่ 105 หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จำนวน 1 หลัง พร้อมถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์ผัก สำหรับปลูกไว้บริโภค


อำเภอสูงเม่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานราชการ เอกชน กลุ่ม องค์กรครือข่าย และผู้มีจิตศรัทธา มีผู้ร่วมบริจาคเป็นเงิน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการพัฒนาสตรี เครือข่าย OTO และมอบสิ่งของ เช่น ข้าวสาร ไม้แปรรูป ประตู หน้าต่าง เครื่อง อุปโภค-บริโภค รวมถึงช่างฝีมือจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชน อสม. และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วย ในการซ่อมแซมบ้านของนายจรูญ สกุลภวดล โดยการนำของ นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น และนายบุญเลิศ กระสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น


นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวชื่นชม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอบคุณเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ รวมถึงผู้มิจิตศรัทธา ในการบริจาค สนับสนุน จัดหา ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น