สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาศิลปกรรม จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะบนใบลาน” ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ศิลปะบนใบลาน” โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีอาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาได้ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคาร 12 ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น