ครม.แต่งตั้ง โชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.พะเยา

จังหวัดพะเยา ได้ผู้ว่าราชการจังหวัด แทน นายกมล เชียงวงศ์ อดีต ผวจ.พะเยา ที่ถึงแก่อนิจกรรม ได้ นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มานั่งแทน โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาด ไทย เสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้


1.ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโย บายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

3.ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

4.ให้นายโชคดี อมรวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับประวัติ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่ “นายโชคดี อมรวัฒน์”
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทํางานโดยย่อ นายอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย นายอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการส่วนกิจการมวลชน สํานักกิจการความมันคงภายใน นายอําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายอําเภอสันทราย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น