คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ” ภายใต้กิจกรรม ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการจัดการอบรมแกนนำผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 24 กันยายน 2564 (จัดทุกวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือนรวม 7 ครั้ง) และในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 จัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมที่ทำการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในชุนชม 12 หมู่บ้าน จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุอันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา เป็นการแสดงถึงศักยภาพของประชาชน และ การเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเป้าหมายในการพัฒนาเกิดการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบให้กับครอบครัวและชุมชม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพต่อเนื่อง และยั่งยืน


การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ (นักประชาสัมพันธ์) งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เนื้อหาประกอบด้วย หลักการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หลักการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หลักการจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ หลักการเป็นผู้ประกาศด้านสุขภาพ หลักการสัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ด้านสุขภาพ หลักการถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน รวมทั้ง การจัดรายการในรูปแบบสื่อออนไลน์ Facebook Live เป็นต้น และ ในช่วงท้ายของการอบรมเตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านต่อไป ภายในบริเวณงานได้จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / สเปรย์กำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ตามวัสดุต่างๆ สวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ อยู่ห่างกันในระยะที่ปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น