(มีคลิป) องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และโครงการฝายชะลอน้ำ “ฝายแม่อางบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ

ในการนี้นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในนามผู้แทนกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานภาพรวมของทั้งสองโครงการ โดยมีตัวแทนราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจ สภาพความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรค และความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งพบว่าชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้มดีใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางชุมชนได้รับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ ทั้งโครงการ “อ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ” และโครงการฝายชะลอน้ำ “ฝายแม่อางบ้านดง” โดยชาวบ้านมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะได้ใช้พื้นที่โครงการให้เกิดประโยชน์ เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิต เป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ

ทั้งนี้สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และในปี 2562 ทางกรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยได้ใช้บริเวณพื้นที่ตรงจุดพิกัด 47 QNA 750-482 ในเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เป็นสถานที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างกว่า 250 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุน้ำที่ระดับกักเก็บ 3.12 ล้าน ลบ.ม. เป็นอ่างกักเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) มีแกนกลางเป็นดินเหนียว ขนาดสันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 250.85 เมตร สูง 26 เมตร มีอาคารควบคุมระดับน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำ สำหรับจัดส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการ “อ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 95 และได้เริ่มมีการกักเก็บน้ำไว้แล้ว โดยในส่วนของการก่อสร้างทั้งหมด คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนเมษายน 2564 นี้ และจะสามารถทำการกักเก็บน้ำได้เต็มที่ในช่วงฤดูฝน โดยหากเก็บน้ำได้เต็มความจุจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้มากกว่า 4,000 ไร่ ในฤดูฝน และกว่า 3,000 ไร่ ในช่วงหน้าแล้ง ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสามารถที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตโครงการฯ และสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดของชุมชน เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคและสร้างอาชีพทางการประมง ซึ่งจะทำให้ราษฎรได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โอกาสเดียวกันนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ “ฝายแม่อางบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ชุมชนบ้านดง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้สำหรับโครงการ “ฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบในลักษณะของฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 22 เมตร สูง 3 เมตร มีส่วนบังคับน้ำกั้นลำน้ำแม่อางให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อจะได้จัดส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ คลองดาดคอนกรีตและรางริน ความยาวรวมกว่า 2,370 เมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 57 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตท้องที่ตำบลบ้านแลง ในช่วงฤดูฝนได้มากถึง 5,200 ไร่ และในฤดูแล้งกว่า 3,500 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมถึงมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรเพาะปลูกพืชผลได้ตลอดทั้งปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น