กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการจัดการ และควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา ธิบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการลงนามระหว่าง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องแถลงข่าวศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่มากขึ้น ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะมูลฝอย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน คพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรการในการจัดการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ประกอบของสารเคมี และผลกระทบต่อสุขภาพ ในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่าฝุ่น PM2.5 มีผลเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ และขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


นพ.บรรจง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกันในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ในมิติการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติ และการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน


ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะ ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ แก่สังคมต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น