องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 59 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มเสถียรภาพในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปิงตอนบน

วันนี้ (4 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง–แม่งัด–แม่กวง) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่งัด-แม่กวง ณ บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 22.975 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine, TBM) ซึ่งผลการดำเนินงานในขณะนี้ก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 59สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด โดยก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2) อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง โดยก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมต่อระหว่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และ 3) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน้ำ โดยแรงโน้มถ่วงจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มายังคลองสายใหญ่ฝั่งขวาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในช่วงฤดูฝน ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สามารถเพิ่ม ขีดความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน สร้างความเสถียรภาพด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น