กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ น.ส.อมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) เพื่อสร้างความรับรู้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความเข้าใจอนุบัญญัติ และเป็นการป้องกัน พร้อมลดความขัดแย้ง จากการบังคับใช้อนุบัญญัติดังกล่าวในอนาคต

โดยการจัดการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎหมายฯครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป้าหมายของการประชุมจะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละครั้งจะนำเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทน การอนุญาต การใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตามมาตรา 45

2) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และการใช้น้ำประเภทที่ 3 ตามมาตรา 47

3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตามมาตรา 50

4) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัด หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตามมาตรา 51 และ

5) ร่างประกาศกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำได้ยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78 ซึ่งร่างดังกล่าวได้ถูกเสนอแก่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายเรียบร้อยแล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น