โรงเรียนสันกำแพง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ESMTE Smart Science Camp ” เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียน 4/1 , 5/1 และ ห้องเรียน 6/1 รวม 51 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา สร้างความรู้ สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพื่อเป็นการฝึกทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น