อำเภอสันติสุข เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยง โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมย่อยที่ 2 ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น