(มีคลิป) วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24) ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24)” ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24) ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เป็นการเปิดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทย และสากล ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันยั่งยืน ยาวนาน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษา โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นับว่าเป็นการจัดงานวันวิชาการที่มีคุณค่า ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้ทั้งความรู้ และความบันเทิง ในรูปแบบของความเป็นศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เผยแพร่นาฏศิลป์ดนตรีไทย ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และนานาชาติ อย่างสม่ำเสมอ จึงมีผลงานปรากฏเป็นที่รู้จัก ชื่นชอบและได้รับการยอมรับอย่างมากมาย จากชุมชน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ทั้งในท้องถิ่น ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน

ในฐานะที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม ขอให้มุ่งมั่นพัฒนางานการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบที่ดีงามสืบต่อไป และขอให้การจัดงานวันนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 จวบจนถึงปีปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 24 ในปีการศึกษานี้ รูปแบบการจัดงานภายใต้ชื่องานว่า “วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24)” อันหมายถึงการเปิดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทย และสากล ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันยั่งยืน ยาวนาน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่จัดการศึกษา โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี โดยในรอบปีการศึกษา วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ประมวลความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง ได้ชื่นชมในผลงานของบุตรหลานและกิจการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในวันวิชาการของทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนการสอนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ ทั้งไทยและสากล เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลสัมฤทธิ์ ผลงานชมรม และผลการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24) ครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการภาควิชาสามัญ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชมรม STEAM และผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,การบรรเลงและการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่,การนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่,การจัดกิจกรรมออกร้านของภาควิชา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้บริหาร ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ ที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 5 ของวิทยาลัยฯ ไปฝึกปฏิบัติการสอนและได้นำนักเรียนมาชมการแสดง จัดนิทรรศการและร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองหน่วยงาน สถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น