นางสาวกัญจนพร กุละ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวกัญจนพร กุละ นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี” เข้ารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น