โรงเรียนหอพระ จัดค่ายบูรณาการ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.ต้น

โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหอพระ

โดยการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ มีพิธีเปิดกองลูกเสือ โดย ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มีการเข้าฐานต่างๆ การเดินทางไกล การฝึกระเบียบวินัย การสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันแบบกลุ่ม การแก้ปัญหา เพื่อให้ตรงกับหลักสูตรลูกเสือ และมุ่งเน้นทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ ให้ถูกต้อง เป็นการบูรณาการทักษะชีวิต นำสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น