(มีคลิป) จ.ลำปาง ทำพิธีตรวจความพร้อมกำลังพล เตรียมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่าง ๆ

ผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 32 นำทีมตรวจความพร้อมกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 12 หน่วยงาน ร่วมเรียกระดมกำลังพลนำอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือครบชุด รวมตัวชุมนุมพร้อมกัน ที่บริเวณสนามฝึก หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเข้ารับการตรวจความพร้อมจากผู้บังคับบัญชา เตรียมการดำเนินการตามแผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยมี พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.ดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมเป็นประธานพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมสำรวจตรวจแถวเช็คกำลังพล ดูสภาพความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตามที่ปัจจุบันสภาวะอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ทำให้สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เกิดความแห้งแล้ง เขตท้องที่ชนบทที่อยู่ห่างไกล อาจได้รับผลกระทบเกิดการขาดแคลนน้ำ รวมถึงเกิดอุบัติภัยอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและพายุฤดูร้อน ในโอกาสนี้ ทางจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ พร้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติเตรียมการรองรับไว้ใน 3 ช่วงระยะเวลา ทั้งในช่วงระยะก่อนเกิดสาธารณภัย โดยจะเน้นการป้องกันและการเตรียมความพร้อม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ควบคู่ไปกับการจัดการแผน ในภาวะฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะที่เน้นการช่วยเหลือบำบัดผู้ประสบภัย หลังการเกิดเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้ม อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และรุนแรงมากกว่าในอดีต รวมถึงมีความซับซ้อนยากต่อการคาดเดา สาเหตุหลักประการหนึ่ง เกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามมาตรการแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ จังหวัดลำปาง โดยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบสาธารณภัยประเภทต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิที่อยู่ในเขตพื้นที่ และยังเพื่อเป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ทำการทดสอบการประสานงาน และวิธีปฏิบัติของกำลังพล ที่มีอยู่ประจำในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมสอดรับกัน ในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง ซึ่งครั้งนี้ มีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 200 นาย จาก 12 หน่วยงาน เข้ารับการตรวจความพร้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพในความสามัคคีของทุกหน่วยงาน ที่จะพร้อมปรองดองสมานฉันท์ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในทุกสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น