สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ธ.ก.ส. ร่วมใจพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว” ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม

ทาง ว่าที่ ร.ต.ทวีเกียรติ ประธานธุรารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท” พร้อมเป็นส่วนงานบูรณาการพัฒนาตลาดและธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยยังคงให้ความสำคัญในการให้ความรู้คู่การพัฒนา ตามยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพองค์กร และชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ให้บรรลุเป้าหมาย และความท้าทาย ที่ธนาคารให้ความสำคัญ สนับสนุนการให้ความรู้และเงินทุน เพื่อประสิทธิภาพภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยเน้นความยั่งยืนของชุมชน หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเครือข่ายของชุมชนท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของธนาคารและสอดรับในการสนองนโยบายรัฐบาล

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน จึงจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน ให้กับชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้รับโอกาสในการพัฒนายกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ที่มุ่งเน้นการนำเสนอวิธีพอเพียงของเกษตรกรไทย ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิต ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นแบบอย่างของการสร้างสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภูมิสังคมแห่งตน และการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้บริการที่สร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว และส่งเสริมขยายผลการสร้างชุมชนให้เป็นเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน ได้สนับสนุนอุปกรณ์เย็บผ้า ให้แก่ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรม บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นโอกาสในการลงทุนและให้ชุมชนได้พัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น