โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัด พิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 134 รุ่น “Diamante”

โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 134 รุ่น “Diamante” วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา   09.00 น. – 11.30 น.ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารีโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำ และอวยพรพันธกิจการศึกษา  เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า  เป็นเกียรติแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และให้นักเรียนมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต  พิธีการเริ่มโดยผู้ปกครองเกษม  ตรีอินทอง  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  กล่าวต้อนรับ  มอบโล่เกียรติยศให้กับนักเรียนโดยผู้ปกครองเกษม  ตรีอินทอง  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้ปกครอง ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  คุณจรัล  ฉัตรเงิน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  นางชมพูนุช  รัตนา  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  พิธีนมัสการเชิญศาสนาจารย์ สยาม ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ผู้เทศนา ผศ.ดร.เป็นหญิง
โรจนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้โอวาท คำกำชับจากผู้อำนวยการ ผู้ปกครอง ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลา  7  ภาษา  โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีจบหลักสูตร ผ่านสื่อออนไลน์โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น