กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 โรงเรียนสันกำแพง จัดค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 โรงเรียนสันกำแพง ได้นำนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา สร้างความรู้ สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพื่อเป็นการฝึกทักษะชีวิตของนักเรียน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และมารยาทในการรับประทานอาหาร ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น