วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาด้านงานวิจัย

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาด้านงานวิจัย โดยร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น