จ.แพร่ประกาศปิดป่า!ห้ามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ใครฝ่าฝืนจับดำเนินคดีตามกฏหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดแพร่โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศจังหวัดแพร่เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดแพร่ด้วยสถานการณ์การตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM25) เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

แม้ว่าจังหวัดแพร่ จะได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดช่วง “วิกฤตหมอกควัน” และกำหนด”เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นช่วง”วิกฤตหมอกควัน” และกำหนดให้ทุกพื้นที่ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น”เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง”โดยห้ามการเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่และการเผาในที่โล่ง ไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 25และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 25 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562มาตรา 20 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัปัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2559ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จังหวัดแพร่ จึงออกประกาศ ดังนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และให้งดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่ป่าจังหวัดแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือโดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564


2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าตามข้อ 1ให้เข้าไปได้เฉพาะบุคคลที่มีพื้นที่ถือครองตามบัญชีการถือครองของทางราชการ โดยต้องยินยอมลงทะเบียน รับการตรวจค้นและถ่ายรูปต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อนเข้าไป

3. บุคคลใดเข้าพื้นที่ป่าโดยมิได้ลงทะเบียนและถ่ายรูปต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบพื้นที่ป่านั้น ๆ หากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บุคคลที่ได้ลงทะเบียนและถ่ายรูปต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบและได้เข้าไปในพื้นที่ป่าแล้ว ต่อมาเกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณนั้น ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยทำให้เกิดไฟป่าขึ้น จะถูกสืบสวน สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น