โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 มีนาคม 2564 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมาเป็นทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยกำหนดทิศทางให้ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น