สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว จากเชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์ จ.เชียงใหม่ เป็นรองประธาน สภาการสื่อมวลชนฯ คนที่สาม โดยได้ ‘ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี’ เป็นประธานฯ

วันที่ 9 มี.ค.2564 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธาน และรองประธาน การตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมกับการรับมอบงานจากคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9

ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุด ได้แก่ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการจากหนังสือพิมพ์ซินจงเอี๋ยน ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยวาระแรกเป็นการเลือกประธานสภาการสื่อมวลชนฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคนแรกด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากนั้น นางสาวผุสดี ได้มอบหมายให้นายชวรงค์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามวาระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย รองประธานสภาฯ จำนวน 3 คน
ได้แก่ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นรองประธานฯ คนที่หนึ่ง

นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นรองประธานฯ คนที่สอง

และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว จากเชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์ จ.เชียงใหม่ เป็นรองประธานฯ คนที่สาม

ขอบคุณ bangkokbiznews

ร่วมแสดงความคิดเห็น