(มีคลิป) ลำปางหน่วยแพทย์อาสา ออกให้บริการเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค แก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล

จ.ลำปาง นำหน่วยแพทย์อาสา ออกให้บริการเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล อ.แม่ทะ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมนำทีมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทางการแพทย์ สร้างความตระหนักรู้ในการใส่ใจดูแลสุขภาพแก่ประชาชน อ.แม่ทะ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณ จ.ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลใน อ.แม่ทะ จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.แม่ทะ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ “บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร”

ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเปิดจุดให้บริการประชาชนขึ้น ณ ที่โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ชุมชนบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ต.ดอนไฟ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ มี นางสุรีย์ มาปลูก นอภ.แม่ทะ เป็นตัวแทนหน่วยงานพื้นที่ นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลแม่ทะ สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่ทะ รวมทั้งคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในเขตท้องที่ ตลอดจนประชาชนชาวลำปาง จากชุมชนต่างๆ ใน อ.แม่ทะ รวมจำนวนกว่า 200 คน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมรับบริการตรวจสุขภาพจากคณะทีมแพทย์

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ เปิดจุดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทาง อ.แม่ทะ ได้บูรณาการกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลใน อ.แม่ทะ ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งทรงจัดตั้ง และสืบสานงานมูลนิธิแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ซึ่ง จ.ลำปางได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ลำดับที่ 61 โดยที่ผ่านมาทาง จ.ลำปางได้มีการสืบสานพระปณิธาน ดำเนินงานกิจการแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ให้การช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขอนามัย ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จ.ลำปาง ได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็น ให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็งเต้านม และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้มีงานบริการด้านทันตกรรม และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งทุกโรคทุกอาการประชาชนจะได้รับการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้น โดยทั้งหมดจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลตนเองเป็นหลัก เพื่อปลุกกระแสสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อภาวการณ์เจ็บป่วยอันเป็นต้นเหตุของโรค และได้รับคำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่จะช่วยลดภาวะของการเกิดโรค ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ด้วยการทราบสถานะทางสุขภาพก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น