สำนักงานจัดหางาน จ.แพร่ แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 น.ส.ธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนิรุศ นเรวรรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมมีงานทำ ร่วมกิจกรรม ดังนี้

เวลา 08.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยจัดแสดง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอาชีพ ไทยแลนด์ 4.0 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานฯ เช่น โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) ตลอดจนแนะนำภารกิจการให้บริการของสำนักงานฯ มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 59 คน

เวลา 13.00 น.- 15.30 น. ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จ ในงานและอาชีพ การทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ จัดแสดงนิทรรศการ 50 อาชีพเทรนด์ใหม่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอาชีพ ไทยแลนด์ 4.0 และแข่งขันตอบปัญหาด้านอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ภารกิจการให้บริการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล และโรงเรียนในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเจริญ โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน


สมฤทธิ์ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น