แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักการ การบริหารในด้านการเงิน/การคลัง/พัสดุ ด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารความขัดแย้ง ด้านกฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้ง และการดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหาร ระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารใหม่ จึงมีความสำคัญ และความจำเป็น อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร ทั้งในด้านหลักการบริหาร และการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการบริหารในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาในเชิงรุก เพื่อให้การบริหารองค์กรของผู้บริหารส่วนงานเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้บริหารส่วนงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสม กับองค์กรของตน โดยมีผู้บริหารส่วนงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น