(มีคลิป) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดงานวันบัวบาน พิธีรับวุฒิบัตร ในการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ อดีตผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 1 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการ มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ประจำปี การศึกษา 2563 ในวันวัวบาน
วันแห่งเกียรติยศ และความ ภาคภูมิใจ

ในโอกาสน้ีขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจแก่ บุตรของท่านในวันจบการศึกษาและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงขอชื่นชมนักเรียนดีเด่น จำนวน24คนและนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)เต็ม100คะแนนจำนวนทั้ง 9คน

ขอให้นักเรียนจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความ มานะ อดทด และขยัน หมั่นเพียร เพราะต่อจากน้ีไปทุกคนจะต้อง เดินทางเพื่อไปสู่เส้นชัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 นับว่าเป็นชั้นสูงสุดของ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา นักเรียนได้ รับการพัฒนา ภายในบึงบัวอนุบาลเชียงใหม่ เริ่มจากบัวดอกน้อยชั้นอนุบาล ผ่านการอบรมสั่งสอน จากคณะครูทุกท่าน จนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 วันน้ีเป็นวันสำเร็จ การศึกษาของนักเรียน ถ้านักเรียนมองย้อนหลังไปจากชั้นอนุบาล จนกระทั้ง

ถึงวันนี้ จะเห็นได้ว่านักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายอารมณ์ และ สังคม ถือว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดี ที่ได้มาศึกษา ในรั้วโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่แห่งนี้ คุณครูทุกท่านเอาใจใส่ ในการอบรม สั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข ขอให้นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์เหล่านี้ ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันบัวบาน แสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเกียรติแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน มีความกตัญญูต่อ ครู – อาจารย์ และภาคภูมิใจในสถานศึกษา

ในปีนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 324 คนเป็นนักเรียนชาย 165คน นักเรียนหญิง 159 คน นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นจำนวน 24 คน นักเรียนที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) เต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน วิชาภาษาอังกฤษ 7 คน และ มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 24 คน

สำหรับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ในด้านต่างๆ ได้แก่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ด้านวิชาการ
1.เด็กหญิงธนพร ข้าวเหนียว
2.เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วเทพ
3.เด็กชายฆนากร ทองเหลือง
4.เด็กหญิงนภัสสร ชัยเขียว
5.เด็กหญิงทองพันนา สุวรรณ
6.เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทรชัย
7.เด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม
8.เด็หญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล

-ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.เด็กหญิงพิชญา กันทะพนม
2.เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา พลศิลป์
3.เด็กชายกษมพงศ์ ปลงจิตร
4.เด็กชายพีรวิชญ์ ใจช่วย
5.เด็กชายณัฐชนน ธีรเมทินี
6.เด็กหญิงกมลนัทธ์ มูลหล้า
7.เด็กหญิงรดาณัฐ มูตยะ
8.เด็กหญิงศวิชญา สัมปัตยานนท์


-ด้านกิจกรรม
1.เด็กหญิงนภัสวรรณ เกษธรรม
2.เด็กชายชานุวัฒน์ ทาอ้าย
3.เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงษจี๋
4.เด็กหญิงพัณณิตา จุมดวง
5.เด็กหญิงปุณยวีร์ ทนคง
6.เด็กหญิงชาลิสา จิตตปัญญา
7.เด็กหญิงวรรณวนัช คำตุ้ย
8.เด็กหญิงทรรกษพร พุทธานุรักษ์


นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เต็ม 100 คะแนน ในปีการศึกษา2562 ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่มีผู้ทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ทั้งหมด 11 คน แบ่งเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ 7 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 4 คนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. เด็กชายภัทริศ พัฒนา
2. เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง
3. เด็กหญิงธนัญชกร ศาสตระรุจิ
4. เด็กหญิงพัชรีพันธุ์ เพ็งประโคน
5. เด็กชายศักย์ศรณ์ มีสุขเจ้าสำราญ
6. เด็กหญิงเมธาพร บุญปภังกร
7. เด็กหญิงปณาลี วิเศษคุณ
วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
1. เด็กชายภัทริศ พัฒนา
2. เด็กหญิงจินตกัญญา แสงจง
3. เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ
4. เด็กชายกฤษฎ์พัฐ พรศาลนุวัฒน์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น