กรมพัฒน์ฯ กระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เสริมพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนเข้มแข็ง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางจำหน่าย และเชื่อมโยงสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนเข้มแข็ง ให้มีศักยภาพแข่งขันได้ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด OTOP Select ขึ้น เพื่อเร่งกระตุ้นการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางการตลาด โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพด้านการตลาด ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มผู้จัดจำหน่าย Trader และ Buyer ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ซึ่งถือเป็นช่องทางตลาดที่สำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค New Normal

โดยกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select” มีกำหนดจัด 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและกลุ่มลูกค้าในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการจำหน่ายและยอดเจรจาธุรกิจภายในงานกว่า 5 ล้านบาท และครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เกรดพรีเมียม จาก 4 ภูมิภาค ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ 4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวม 50 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน และจัดแสดง Showcase ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจและผู้จัดจำหน่ายที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปต่อยอดช่องทางการตลาดเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทั้งภายในงานและผ่านช่องทางออนไลน์ทางระบบ Zoom อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select ในครั้งนี้ กรมฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงผลักดันช่องทางตลาดธุรกิจชุมชนไปยังตลาดเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และคาดว่าใน 1 ปี จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากได้กว่า 30 ล้านบาท”

สุดท้ายนี้ กรมฯ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ เกรดพรีเมียม เพื่อไปต่อยอดช่องทางตลาด เข้าเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจในกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select” ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และสำหรับผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP Select สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : OTOP Select by DBD หรือที่โทร 0 2547 5950 หรือสอบถามปรึกษาเรื่องธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่สายด่วน 1570

Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร. 0 2547 5950   โทรสาร  0 2547 4445

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น