พช.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564


โดยมี นายสุสังข์ ชุมมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.วติยา ฤาชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่


วันข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น