คณะกรรมการโรคติดต่อ จ. เชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 64 ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

ให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ผู้ จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการทาง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมใน เทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ของแต่ละปี จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประเพณี และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ เล่นประแป้ง มีการรวม กลุ่มคนเป็นจำนวนมาก และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น