(มีคลิป) เขื่อนกิ่วลมลำปาง ปล่อยระบายน้ำ 15 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำวัง

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ช่วงหน้าแล้งในหลายๆ เขตพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงนานต่อเนื่อง จนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บมีปริมาณน้ำเหลือน้อย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 1 แสนไร่ ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 30 ตำบล รวมถึงประชาชนลุ่มน้ำวังในเขตพื้นที่จังหวัดตาก อีก 5 ตำบล ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างได้เร่งดำเนินการหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือ เพื่อจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่กำลังได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

ล่าสุด ได้ร่วมประสานกับหน่วยงานกรมชลประทานในเขตพื้นที่ ทั้งสำนักงานชลประทานที่ 2 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทำการยกระดับเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนกิ่วลมให้สูงขึ้น เพื่อปล่อยมวลน้ำกว่า 15 ล้านลบ.ม.ลงสู่ลำน้ำแม่วังเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำ กว่า 280 หมู่บ้าน 30 ตำบล ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง เกาะคา สบปราบ เถิน และอำเภอแม่พริก โดยรวมไปถึงอีก 2 อำเภอ 5 ตำบล ในเขตท้องที่จังหวัดตาก คือ อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก ซึ่งในโอกาสนี้ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ร่วมกันนำทีมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการกดปุ่มเริ่มเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่ 18.00 น. ของเย็นวันอังคารที่ผ่านมา โดยคาดว่ามวลน้ำที่ปล่อยไหลผ่านลงสู่แม่น้ำวัง จะยกระดับสูงขึ้นตลอดลำน้ำ ให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ทั้ง 5 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง และอีก 2 อำเภอของจังหวัดตาก จะสามารถสูบขึ้นไปใช้งานพร้อมกันได้ในอีก 5 วันข้างหน้า ซึ่งการปล่อยน้ำดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งใ นพื้นที่ทำการเกษตรได้อีกเป็นจำนวนมาก


โดยนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า สำหรับการปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังครั้งนี้ จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน โดยจะเริ่มปล่อยมวลน้ำวันแรก 3,000,000 ลบ.ม. วันที่สอง 7,000,000 ลบ.ม. และวันที่สามอีก 5,000,000 ลบ.ม. รวมทั้งหมด 15,000,000 ลบ.ม. ซึ่งการปล่อยมวลน้ำดังกล่าว ก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตท้องที่จังหวัดลำปางได้เกือบทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนท้ายน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานกว่า 30 ตำบล 5 อำเภอ ที่จะได้รับน้ำอย่างเต็มที่ และยังรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดตาก ทั้งอำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตากอีกบางส่วน โดยมวลน้ำทั้งหมดที่ปล่อยจะไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่น้ำได้พร่องหายไป ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ยาวต่อเนื่อง ไปจนถึงกลางพฤษภาคม


อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตลุ่มน้ำ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แจ้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฟากฝั่งลำน้ำแม่วัง ให้ทำการขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้บนที่สูง และให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในบริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง ส่วนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในเขตลำน้ำ ให้หยุดดำเนินการชั่วคราว และให้เร่งขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ออกจากลำน้ำวังเพื่อป้องกันความเสียหาย และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึง ในช่วงระหว่างที่มวลน้ำกำลังไหลผ่านไปสู่พื้นที่ตอนใต้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร อย่าเพิ่งทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ ให้รอจนกว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุด จึงค่อยทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้พร้อมกัน โดยคาดว่าประมาณช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 นี้ เกษตรกรชาวบ้านน่าจะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้แล้ว ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้ประเมินว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวบ้าน แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 97,000 ไร่ จากที่จะต้องเดือดร้อนโดยประเมินไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า 1 แสนไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น