(มีคลิป) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายสมเด็จพระเทพฯ

7 เมษายน 2564 วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณีมาทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 29 หรือรุ่นที่29 โดยพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช และพระครูสิริธรรมวิฑิต รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ร่วมกับส่วนราชการทั้งปกครอง สถานีตำรวจภูธร เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ส่วนเอกชน ได้ให้การสนับสนุนมาทุกปี และส่วนของประชาชนได้นำบุตรลูกหลานเข้ามาทำการอบรม และบรรพชาอุปสมบท กันทุกปี


ในปีนี้ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 49 คน อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน 19 คน รวมทั้งหมดจำนวน 68 คน โดยทางนายอุทัย สอนจีนได้มาเป็นประธานเปิดพิธีในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันนี้ จุดประสงค์ในการบรรพชาอุปสมบทเพื่อ ให้ผู้เข้าบวชได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์เข้ารับการอบรมปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตที่ดีกว่า แบ่งเบาภาระผู้ปกครองโดยให้เยาวชนได้รับโอกาสการพัฒนาคุณธรรมโดยความสามารถอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้บวชได้นำหลักหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทางจิตใจให้มีคุณภาพตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนที่ไม่ลาสิกขาบทเกิดความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเป็นศาสนทายาทสืบไป โดยจะทำการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2564 จำนวน 7 วัน แต่สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรที่ต้องการศึกษาหรือปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยก็สามารถอยู่ต่อเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเป็นศาสนทายาทสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น