จ.ลำพูน บูรณาการ ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ประธานพิธี) นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนางยอดขวัญ วิภาคกิจ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน “ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน,เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลเวียงยอง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งนี้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และประกอบกับในสถานณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้ ประเทศไทยอยู่ในวิกฤต ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะรายได้ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนพื้น ที่จะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง รวมไปถึงการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ให้มีความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์ อันจะทำให้เกิดรายได้ความมั่นคงในชีวิตวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงานเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม อาทิเช่น 1. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลำพูน พบกับนิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลำพูน แฟชั่นโชว์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ฯลฯ

2.กิจกรรมเสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธ์ุธัญญาหารเมืองลำพูน นิทรรศเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรการประชาสัม พันธ์และการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ

3.กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธ์ุและวิถีชีวิตลำพูน นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมพันธุ์ การจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธ์ุ

นอกจากนี้ ภายในงานสีสันแห่งลำพูน ยังมีทั้งผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่นผลผลิตของจังหวัดลำพูน สินค้าขึ้นชื่อจากผู้ประกอบการภายในงานจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น ตลอดจนกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลของที่ระลึก โดยจังหวัดลำพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเน้นย้ำทางผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานยังคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง ไม่เบียดเสียดหรือแออัด กำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกช่องทางเข้าออก จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่จัดงาน รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ และสำหรับกรณีผู้เข้าร่วมงานมีมาตรการให้สวมหน้ากาก รวมทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธในงานครั้งนี้ การจัดการแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำพูน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น