ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการแนวทางดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงคมนาคม ออกประกาศ เรื่อง มาตรการแนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้พิจารณาคืนตั๋วโดยสารโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการงดเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้


1. ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการ การอนุญาตให้ คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักค่าใข้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมง เดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

2. กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวด ช่องทาง ทางตรวจ คัดกรอง และ ป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

3. ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

4. ให้ตรวจสอบ คัดกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลัง การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

5. ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อ และจำนวนข้าราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงาน อย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาตรการกำกับ ดูแล

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น