สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินงาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564 ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 34 คน 34 โรงเรียน

โดยมี น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น