ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัด สสจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 76 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ SINOVAC ณ รพ.ศรีสังวาลย์ ได้รับมา 5040 โดส มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องกักตัว

8 เม.ย.64 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชาชุมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 76 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ SINOVAC ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทีมงาน 5 ทีม ในการดำเนินงานด้านการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ลงทะเบียน นัดหมาย , ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น , ทีมให้บริการฉีดวัคซีน , ทีมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน , และทีมบริหารจัดการติดตามผล ส่วนการฉีดวัคซีนได้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ การลงทะเบียน ทำบัตร , ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน , คัดกรองประวัติ ประเมินความเสี่ยง , พัก รอฉีดวัคซีน , ฉีดวัคซีน , พักสังเกตอาการ , ตรวจสอบอาการ รับคำแนะนำ , และรับการประเมินความครอบคลุม


นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าโดย ล็อตแรกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 5,040 โดส สามารถฉีดแก่กลุ่มเสี่ยงในการสัมผัส จำนวน 2,520 คน คนละ 2 โดส โดยกลุ่มเป้าหมายแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 700 คน ,อสม. 500 คน กลุ่มที่ 2 จะเป็นทหาร จำนวน 900 คน ที่เหลืออีก 420 คน จัดสรรให้ ตชด. ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันสัตว์ อส. เจ้าหน้าที่คัดกรอง และฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จังหวัดได้กำหนดมาตรการโดยบูรณาการร่วมยกระดับจุดตรวจช่วง 7 วันอันตราย ผนวกกับ 3 จุดคัดกรองหลัก และท่าอากาศยาน ในการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัด ซึ่งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ทางจังหวัดไม่ต้องกักตัว แต่ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังตนเอง โดยยึดมาตราการD-M-H-T คือ D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่าง , M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา , H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายช่วยคัดกรอง COVID-19 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื่อรายใหม่ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกจัดอยู่ใน 53 จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้ ภายในจังหวัดมีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้หนีภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา , ประชากรต่างด้าว , ผู้ประกอบการร้านค้า , และการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงงานประเพณีต่างๆ ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถจัดพิธีสรงน้ำพระ ทำพิธีทางศาสนา รดน้ำขอพรตามประเพณี , การจัดงานต่างๆให้จัดจัดงานที่โล่ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่แออัด , งดสาดน้ำ ปะแป้ง , งดการจัดคอนเสิร์ต การรวมกลุ่มจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น