โรงเรียนบ้านไร่หลวง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ว้ดป่าไร่หลวง

……..นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผอ.ร.ร.บ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่า คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามนวัตกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนศีล 5 เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ไหว้พระ สมาทานศีล กิจกรรมฝึกจิตเจริญปัญญา ณ ว้ดป่าไร่หลวง

จากนั้นนักเรียนร่วมกันค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และวางแผนร่วมกันจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น