อำเภอสูงเม่นประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น(อกส.อ.สูงเม่น) ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ แพร่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น (อกส.อ.สูงเม่น) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชมรมพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น  ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูวสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภทเงินอุดหนุน ประจำเดือนเมษายน 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น