เชียงใหม่นําส่งแนวทาง และมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์

พุทธศักราช ๒๕๖๔ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

1. การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่” ประกอบด้วย

1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์แบบ New Normal โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการ รวมกลุ่มคนจํานวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด

1.2 ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยสอดส่อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

1.3 ดําเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

1.4 การขอความร่วมมือองค์กร/หน่วยงานผู้จัดงาน ดําเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้อง กับมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COMD-19 และขอความร่วมมืองดดื่มแอลกอฮอล์ใน สถานที่สาธารณะตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

1.5 กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

2. การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย

๒.๑ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาล สงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม

๒.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทําของประเพณี สงกรานต์ เช่น การทําความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ําพระ ขอพรผู้สูงอายุ

๒.๓ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วม ในกิจกรรมต่างๆ

๒.๔ การขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม. เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น