เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในส่วนของ ร.14

พ.อ. ณรงค์ชัย เจริญชัย ผบ.ร.14 มอบหมายให้ พ.ต. ประเทือง แผนสูงเนิน นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.14 ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ค.หนัก ร.14 และ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการที่มีสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในส่วนของ ร.14 คือ นางไมล์ แซ่ย่าง มารดาของ พลฯ ศตวรรษ แซ่ย่าง (สังกัด ร้อย.ค.หนัก ร.14) พร้อมทั้งมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการอุปโภค และบริโภค ณ บ้านเลขที่ 96 ม.5 บ้านม้งขุนห้วยตาก (ห้วยงู) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวทหารกองประจำการครั้งนี้เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น