มทบ.ที่ 37 ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในนการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้แก่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ หอการประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ สำหรับแนวคิดขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” เป็นแนวคิดในการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งมีกลไกการดำเนินงาน แบ่งเป็น ระดับอำนวยการ โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมอบหมายรัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด และระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่ติดตามรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นความจำเป็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ


ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวย้ำว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน พร้อมกับการผลักดันคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดเชียงรายในทุกอำเภอ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น