ลำพูน มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้สถานศึกษานำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
ให้แก่สถานศึกษาในอ.เวียงหนองล่อง เพื่อนำไปเพาะปลูกแล้วประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 แห่ง ในอำเภอเวียงหนองล่อง เข้ารับเมล็ดพันธุ์ผัก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเกษตรกร เข้าร่วมพิธีฯ

เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ น้ำเต้า , ถั่วฝักยาวสิรินธร , ถั่วฝักยาวสีม่วง , บวบ , มะเขือเปราะ และ มะเขือยาวเขียว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ แก่ สถานศึกษาและประชาชน นำไปปลูกพืชผักสวนครัว โดยการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เยี่ยมชมแปลงผัก และสวนเกษตร ของโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ได้ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา ผลผลิตที่ได้จะนำมาประกอบหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียน จำนวน 126 คน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเปิดห้องสมุด ห้องดนตรี ของโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ได้จักสร้างใหม่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ใช้ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนทักษะทางดนตรี ทั้งดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง และวงดุริยางค์ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสติปัญญาดี

พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลต่อความเป็นอยู่ ของประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ( ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ) ผลิตเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน พัฒนาพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี จัดปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพิทักษ์ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม..

ร่วมแสดงความคิดเห็น