ผวจ.แพร่ เข้มข้าราชการ และ จนท.รัฐภายในพื้นที่ จ.แพร่ ถือปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของ covid 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในจ.แพร่มีข้าราชการชายหญิง คู่หนึ่งที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและเปนผู้ป่วยโควิด19 ต่อมาทำให้จ.แพร่มีมาตรการเข้มงวดสำหรับข้าราชการและจนท.ของรัฐในจ.แพร่ ปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มข้น โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ งดหรือชะลอการเดินทางไปในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่จำเป็น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตเดินทางจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุรั้ง และระหว่างเดินทางให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

2. เมื่อมีบุคลากรในสังกัดเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานรายงานจังหวัดแพร่ทราบเป็นประจำทุก ๆ เดือน (ภายในวันที่ 19 ของแต่ละเดือน) ลงทะเบียนผ่าน OR Code แพร่ชนะ ตลอดทั้งปฏิบัติตามมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการที่จังหวัดกำหนด
2.1 กรณีที่มีการเดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ระลอกใหม่)ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินมาตรการกักกันตัวและปฏิบัติราชการที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work From Home) ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน
2.2 กรณีที่มีการเดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่)ต่ำกว่า 50 ราย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งให้สังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่ามีบุคลากรของหน่วยงาน เป็นบุคคลซึ่งอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย ให้รีบพบแพทย์และดำเนินมาตรการกักกันตนเองหรือปฏิบัติราชการที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work From Home) โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป

3. สำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในหน่วยงานขั้นสูงสุด ตามแนวทางมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น มีเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ต้องล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก มีการทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต /Ontine


ในการประชุม การศึกษาอบรม มีการจัดที่นั่งทำงานให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลานี้ ตามความเหมาะสม อาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันหรือเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบ เป็นประจำทุก ๆ เดือน (ภายในวัน ที่ 19 ของแต่ละเดือน)

4. ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ติดตามและเฝ้าระวังให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัด ให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด และมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น