จ.แพร่ วอนชาวบ้านงดดื่มนอกบ้านขอให้อยู่ภายในบ้านและงดรวมกลุ่มเพื่อต้านโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจ.แพร่ขอความร่วมมือชาวบ้านดื่มเครืองดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในเคหสถานและงดรวมกลุ่ม คงามว่า ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดแพร่
(ฉบับที่ 31)


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของ
สถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด


ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับช่วงเทศกาล
วันหยุดสงกรานต์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน
จังหวัดแพร่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564
เมื่อวันที่ 14เมษายน 2564 จึงออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน
เคหสถานได้ แต่มิให้มีการรวมกลุ่มคน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. 2564
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น