มงฟอร์ตประกาศเรียนออนไลน์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19

ร.ร.มงฟอร์ต แจ้งหนังสือเรื่อง จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน

และยกเลิกกิจกรรมของทางโรงเรียนตามประกาศที่แนบดังนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น