อ.แม่สรวย สอบสวนเชิงรุกควบคุมโรค ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 59 ราย ปิดหมู่บ้านจำกัดวง หลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2564 นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุข อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มอบหมายให้ทีมภารกิจสอบสวนและควบคุมโรค EOC อ.แม่สรวย โดยเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.แม่สรวย ร่วมกับ ปลัด อบต.วาวี กำนัน ต.วาวี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 59 ราย หลังพบผู้ป่วยยืนยันตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ รพ.สต.บ้านวาวี พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ และออกคำสั่งกักตัว 14 วัน พร้อมกันนี้หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยได้ออกมาตรการชุมชนปิดหมู่บ้าน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น อบต.วาวี สนับสนุนงบประมาณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น