พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมการประชุม CND สมัยที่ 64

การประชุม CND สมัยที่ 64 ครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาในรูปแบบผสม (hybrid) ระหว่างการประชุมด้วยตัวเอง (in-person) และการประชุมทางไกล (online) เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID – 19

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญของกลุ่มสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ในรูปแบบ VDO Conference เนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการประชุม CND นี้ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมความคิดจากประเทศสมาชิก เพื่อเป้าหมายสู่การอยู่ดีกินดีของประชาคมโลก ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

จากแถลงการณ์ของที่ประชุม CND เมื่อ ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงความกังวลต่อความท้าทายจากปัญหายาเสพติดโลก และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยประเทศสมาชิกย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของ CND ในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานหลายปี (multi-year workplan) สำหรับการหารือประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่ง 1 ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด”
โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาฝิ่น และความยากจนบนพื้นที่สูง ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงต่าง ๆ ในประเทศและนานาชาติได้อย่างแท้จริง ดังนั้น มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมเพื่อ ถ่ายทอดรูปแบบความสำเร็จให้เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ โดยการประชุมครั้งนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานพัฒนาเลือกของมูลนิธิโครงการหลวงต่อเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงการแพร่กระจายของสารเสพติดชนิดใหม่ที่ไม่ใช่ฝิ่นเช่นในอดีต ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับมือจากความเสี่ยงต่าง ๆ โดยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ “วัคซีนวัยรุ่น” จากความร่วมมือของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กิจกรรมสำคัญ คือ การพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร การสร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงคุณค่าของการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การฝึกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยมีเยาวชนกว่า 130 คน เข้ารับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบในปีนี้ และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมช่วยกันคิด พัฒนา และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง

ปัจจุบัน มูลนิธิ โครงการหลวงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน มีภาวะผู้นํามีจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น