ม.พายัพ-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผุด “PIH Hospitel” แห่งแรกของเชียงใหม่ และใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนายแพทย์ มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมนำนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นายวิภู กฤษณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย, นายวีระศักดิ์ โสมโยธี นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ร่วมกันตรวจสอบทุกระบบงานสำคัญในการขออนุญาตจัดตั้ง PIH Hospitel ที่บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยคณะทำงานผู้ตรวจสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจเช็คทุกระบบอย่างเข้มข้น รัดกุม เนื่องจากเป็น Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดำเนินการในระบบต่าง ๆ ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ที่ประสงค์เปิดบริการ Hospitel ต่อไปในอนาคต การตรวจระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายของอาคารสถานที่ตั้ง,มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน, ระบบเวชระเบียน, ระบบบริการดูแลผู้เข้าพัก, ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน, ระบบควบคุมการติดเชื้อ, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบน้ำสำรอง, ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง, เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลในจำนวนเหมาะสมและเพียงพอ, ที่สำคัญต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมปฏิบัติการอยู่ประจำ ซึ่งการตรวจทุกระบบก่อนการอนุญาตให้จัดตั้ง PIH Hospitel พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานและเตรียมการอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค สร้างความมั่นใจให้กับทีมทำงาน พร้อมเปิดให้บริการได้ทันทีภายหลังจากได้รับใบอนุญาต

สำหรับ PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รองรับได้สูงสุด 250 เตียง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เพื่อรองรับผู้เข้าพักซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านการพักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องการความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักฟื้นต่อ ณ PIH Hospitel ได้จนครบระยะเวลาการกักตัวและหายเป็นปกติ ขณะที่อัตราราคาห้องพักนั้น ได้แก่ ห้องพักแบบ Deluxe Room เตียงนอน King Size Bed จำนวน 24 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 1 ท่าน ราคาห้องละ 2,000 บาท /คืน,ห้องพักแบบ Superior Room เตียงนอน Twin Bed จำนวน 48 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน ราคาห้องละ 2,400 บาท /คืน และห้องพักแบบ Standard Room เตียงนอน Twin Bed จำนวน 178 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน ราคาห้องละ 2,000 บาท / คืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น