“โคก หนอง นา พช.ฮอด” แห่งที่ 1 เริ่มแล้ว ณ บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16-18 เมษายน 2564 นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์ และนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ (งานดินขุด) ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา แห่งที่ 1 ของอำเภอฮอด ณ พื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ นายอธิวัฒน์ เต็งนุ บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการเพาะเห็ดที่มีชื่อเสียงของอำเภอฮอด และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยครัวเรือนต้นแบบมีความมุ่งหวังจะพัฒนาพื้นที่เดิม ที่เป็นสวนลำไย ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยออกแบบพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดตามบริบทของพื้นที่ ภายใต้แบบแปลนมาตรฐาน ขนาดพื้นที่1ไร่ ของกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้งานขุดเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากช่างผู้ควบคุมงานของเทศบาลตำบลท่าข้าม และผู้รับจ้างที่มีความตั้งใจและมุ่งหวังให้งานขุดเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น