ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 19 / 2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนกำหนดการจำหน่าย รับหนังสือเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3ในประเทศไทยและในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 18/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกที่ 3 ออกประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจำหน่าย รับหนังสือเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 39/2564 เรื่อง การห้าม ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ลุงวันที่ 17 เมษายน 2564 โดยได้ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ รวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการจำหน่าย รับหนังสือเรียน และชำระค่าธรรมเนียม การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 26-30 เมษายน 2564 เป็นระหว่างวันพุธที่ 21 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องลีลาวดี อาคารเซนต์โยเซฟ แบ่งรับเป็นรอบ ๆ ตามกำหนดการ ดังนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น